Gdzie jesteśmy

 

Odwiedziny

290442
Statistik created: 2017-06-27T10:02:27+02:00
Odwiedzin od 28-05-2009

Tematy sprawdzianów z farmacji (minima programowe):

 

 

Sprawdzian I

 1. Węglowodory alifatyczne i aromatyczne
 2. Chlorowcowęglowodory
 3. Związki metaloorganiczne
 4. Związki nitrowe

Sprawdzian II

 1. Aminy, sole azoniowe, związki azowe i diazowe,
 2. Alkohole i fenole
 3. Etery
 4. Organiczne związki siarki (atom S poza pierścieniem)

Sprawdzian III

 1. Aldehydy, ketony, chinony, keteny

Sprawdzian IV

 1. Kwasy karboksylowe jedno i wielokarboksylowe
 2. Pochodne funkcyjne kwasów (estry, amidy, bezwodniki, nitryle, halogenki itp.)

Sprawdzian V

 1. Fluorowco-, hydroksy-, okso- i aminokwasy
 2. Pochodne kwasu węglowego

   Sprawdzian VI

 1. Związki heterocykliczne

Sprawdzian VII

 1. 1.Węglowodany. Glikozydy
 2. 2.Aminokwasy. Białka
 3. 3.Tłuszcze

Sprawdzian VIII

 1. 1.Alkaloidy
 2. 2.Steroidy
 3. 3.Terpeny